Uutiset

21.06.2017

Kirkolliset 22.6.2017

Rymättylän seurakunta

02.06.2017

Kirkolliset 2.6.2017

Rymättylän seurakunta

Uutiset

Yhtymä

Vuoden 2009 alussa syntyi laajentunut Naantalin kaupunki ja sen myötä aloitti  Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakuntien muodostama seurakuntayhtymä. Velkuan seurakunta on kuulunut Naantalin seurakuntaan vuoden 2005 alusta.

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN PERUSSÄÄNTÖ

1 § Seurakuntayhtymän seurakunnat, nimi ja kotipaikka

Naantalin kaupungin alueella olevat Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakunnat muodostavat kirkkolain 11 luvun 1 §:ssä tarkoitetun seurakuntayhtymän.

Seurakuntayhtymän nimi on Naantalin seurakuntayhtymä ja sen kotipaikka on Naantalin kaupunki.

2 § Seurakuntayhtymän ja seurakuntien tehtävät

Seurakuntayhtymä hoitaa sille kirkkolain 11 luvun 2 §:n 1-2 momentissa säädetyt tehtävät.

KL 11:2,1-2 §: Seurakuntayhtymän tehtävät
Seurakuntayhtymän on hoidettava asiat, jotka koskevat yhtymään kuuluvien seurakuntien kirkollisverotusta, kirkollisverojen ja muiden yhteisten tulojen jakoa seurakuntien kesken sekä kirkon keskusrahastoon suoritettavia maksuja ja talousarviota, rahatointa, kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta.
Seurakuntayhtymän on lisäksi hoidettava seurakuntien henkilöstöasiat, jotka koskevat
1) palkan ja työnantajasuoritusten maksamista, työnantajailmoitusten tekemistä ja palkkakirjanpitoa;
2) nimikirjanpitoa, jollei tässä laissa toisin säädetä;
3) virka- ja työehtosopimusten tekemistä ja tulkintaa sekä paikallisesti toteutettavien palkantarkistusten tekemistä tai palkantarkistuksia koskevien esitysten tekemistä kirkon työmarkkinalaitokselle; sekä
4) luottamusmiestoimintaa, työsuojelua, työterveyshuoltoa sekä työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa.


Lisäksi seurakuntayhtymä hoitaa kirkkolain 11 luvun 2 §:n 5 momentin nojalla seuraavat asiat:

1. Yhteinen viestintä
2. Tietohallintopalvelut
3. Ympäristötyö
4. Seurakunnalliseen toimintaan liittyvistä tehtävistä ja työmuodoista
    a. sairaalasielunhoidon
    b. perheneuvonnan
    c. palvelevan puhelimen
    d. laitosdiakonian
5. Kiinteistötoimi ja rakennuttaminen; sekä
6. Hautaustoimi

Seurakunnat vastaavat muilta osin KL 4:1 §:n mukaisista seurakunnan tehtävistä.

KL 4:1 §: Seurakunnan tehtävät
Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

3 § Omaisuuden ja velvoitteiden siirtyminen

Seurakuntien omaisuus kuuluu tämän perussäännön voimaantulopäivästä seurakuntayhtymälle, joka myös vastaa yhtymän seurakuntien veloista, muista sitoumuksista ja velvoitteista.

KL 11:3 §: Omaisuuden ja velvoitteiden siirtyminen
Seurakuntayhtymää perustettaessa seurakuntien varat ja velvoitteet siirtyvät seurakuntayhtymälle, jollei perussäännössä määrätä, että siinä mainittu omaisuus pysyy seurakunnan omistuksessa tai hallinnassa taikka seurakunta vastaa siinä mainitusta velvoitteesta. Siirtyvän omaisuuden saantokirjana on siitä laadittu perussääntöön liitettävä luettelo.


Seurakunnalle lahjoituksin tai testamentilla annettu omaisuus on kuitenkin seurakunnan omistuksessa ja hallinnassa. Seurakunnat hallinnoivat myös kolehti-, myyjäis- ja keräysvaroja ja päättävät niiden käytöstä.

Seurakunnat päättävät omistukseensa jäävästä lahjoituksin tai testamentilla saadusta omaisuudesta velvoitteineen ja em. omaisuuden luovuttamisesta. Seurakuntayhtymä päättää sen omistukseen tulevasta omaisuudesta ja sen luovuttamisesta. Mikäli seurakuntayhtymä luovuttaa omaisuutta, joka on ennen perussäännön voimaantuloa ollut seurakunnan omistuksessa, on luovutukselle oltava seurakuntaneuvoston etukäteinen hyväksyntä.

4 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen ja virkojen siirtyminen

Seurakunnat päättävät oman seurakuntansa virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta varojensa puitteissa. Seurakuntayhtymä päättää seurakuntayhtymän virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.


Tämä perussääntö tulee voimaan 1.1.2009.
Vahvistettu kirkkohallituksessa 16.12.2008.