Kokousuutisia

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 11.5.2017

Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2016 ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2016

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Naantalin seurakuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden Naantalin seurakuntayhtymän tilivelvollisille vuodelta 2016.

Lue tarkemmin tilikauden 2016 tuloksesta tästä:
Talousjohtajan katsaus 2016

______________________________________________________________________________________

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 20.4.2017

Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2016

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja päättää vastuuvapaudesta Naantalin seurakuntayhtymän tilivelvollisille vuodelta 2016.

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu käsittelemään asioita 11.5.2017.

Hakapellon kappelissa järjestetään siunaustilaisuuksia myös peruskorjauksen aikana

Hakapellon kappelin korjaustyöt ovat alkaneet huhtikuun alussa ja ne on tarkoitus saattaa valmiiksi lokakuun 2017 loppuun mennessä. Korjaustyöt toteutetaan siten, että kappeli rauhoitetaan siunaustilaisuuksia varten perjantaisin klo 14 sekä lauantaisin klo 10 ja 13.

Korjaustöiden ajan kappelin eteistilat ja sisäwc-tilat ovat poissa käytöstä. Kappelin ulkorakennuksessa oleva inva-wc on käytettävissä. Katon korjauksen aikana kappeli on huputettu sääsuojalla. Sisäänkäynti kappeliin järjestetään korjaustöiden ajan kappelista hautausmaalle johtavista lasiovista.

Henkilöstöasioita

Seurakuntamestari
Raija Mäki-Mantila on valittu seurakuntamestarin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.6.2017 alkaen. Pääasiallisia työskentelypaikkoja ovat seurakuntayhtymän kirkot, seurakuntakodit ja hautausmaat sekä tarvittaessa muut seurakuntayhtymän kiinteistöt.

______________________________________________________________________________________

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 2.3.2017

Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2016

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti Naantalin seurakuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka sisältää myös Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen tilinpäätökset, ja luovutti tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajille. Tilinpäätöstä käsitellään seuraavan kerran yhteisessä kirkkoneuvostossa 20.4.2017.

Henkilöstöasioita

Hautausmaiden kausityöntekijöiden valinta
Naantalin kirkon ja Hakapellon hautausmaiden kausityöntekijöiksi ajalle 6.3.–10.11.2017 valittiin Jorma Kärhä sekä ajalle 10.4.–10.11.2017 Pirjo Malmila ja Joni Kinnunen. Kausityöntekijöiden vastuulla on hautausmaiden yleinen kunnossapito. Naantalin kirkon ja Hakapellon hautausmailla sijaitsevia hautainhoitorahaston varoilla hoidettavia hautojen kukkatiloja hoitaa Puutarha Jaanto vuosina 2017–2019.

______________________________________________________________________________________

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 9.2.2017

Hakapellon kappelin peruskorjaus

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi 9.2.2017 kokouksessaan Hakapellon kappelin peruskorjauksen pääurakoitsijaksi Varpe Oy:n sekä LVIS-urakoitsijaksi TRP Group Oy:n.

Hakapellon kappelin korjaustyöt alkavat huhtikuun alussa ja ne on tarkoitus saattaa valmiiksi lokakuun 2017 loppuun mennessä. Korjaustyöt ajoitetaan siten, että kappelissa pystytään järjestämään siunaustilaisuuksia myös niiden aikana. Sisäänkäynti järjestetään korjaustöiden ajan kappelista hautausmaalle johtavasta ovesta.

Valintoja

Johtoryhmään vuosiksi 2017–2018
Naantalin seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien johtoryhmään valittiin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, Naantalin seurakuntayhtymän valtuustoryhmien puheenjohtajat, talousjohtaja sekä Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakuntien kirkkoherrat. Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmän puheenjohtajaksi nimettiin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja.

Ympäristöryhmään vuosiksi 2017–2018
Puheenjohtajaksi Timo Jyväkorpi, varajäseneksi Markku Leivo
Luottamushenkilöjäseneksi Mari Leppänen, varajäseneksi Reijo Laakkonen
Yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Erkki Rantanen

Viestintäryhmään vuosiksi 2017–2018
Puheenjohtajaksi Leena Flander, varajäseneksi Anja Svärd
Luottamushenkilöjäseniksi:
Elina Leino, varajäseneksi Anne Pentti
Lassi Lähteenmäki, varajäseneksi Jaana Törne
Anne-Maria Laajala, varajäseneksi Kaisa Nyblom
Yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Raimo Saarela

______________________________________________________________________________________

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 12.1.2017

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuosina 2017–2018

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi vuosiksi 2017–2018 puheenjohtajakseen Pekka Ritvasen ja varapuheenjohtajakseen Juha Mannerin.

Yhteinen kirkkoneuvosto vuosina 2017–2018

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii tuomiokapitulin määräämänä vuosina 2017–2018 Rymättylän kirkkoherra Petri Sirén.

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yhteisen kirkkoneuvoston muut jäsenet vuosiksi 2017–2018 seuraavasti:

Varapuheenjohtaja Tiia Tavio (varajäsen Ritva Koskinen)

Jäsenet (varajäsen suluissa)
Isabella Hautala (Leena Flander)
Martti Jaanto (Jussi Tähti)
Timo Jyväkorpi (Jari Paasikivi)
Mari Leppänen (Lasse Aimonen)
Kirsi Lähteenmäki (Jaana Törne)
Åke Nyblom (Reijo Laakkonen)
Erkki Rantanen (Markus Helenius)
Raimo Saarela (Olli Rönnemaa)
Irmeli Vainio (Juha Haapakoski)

______________________________________________________________________________________

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 1.12.2016

Naantalin seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018–2019

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Naantalin seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2019 sekä Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen talousarviot vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2018–2019.

Vuoden 2017 talousarvioon ei sisälly oleellisia toiminnallisia muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon nähden. Määrärahat pysyvät myös vuoden 2016 tasolla. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 1,35 %. Verotuloja odotetaan vuoden 2017 aikana kertyvän 3.800.000 euroa. Seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä on korvattu vuoden 2016 alusta lukien valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla on luovuttu seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Naantalin seurakuntayhtymälle vuonna 2017 tuleva korvaus on noin 369.000 euroa. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Henkilöstökulut ovat suurin menoerä, 2.175.550 euroa. Vuoden 2017 tuloksen oletetaan olevan -98.770 euroa ja tilikauden alijäämän 5.470 euroa.

Naantalin seurakuntayhtymä liittyy talous- ja palkkahallinnon palveluja tuottavan Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2017 alkaen. Seurakuntayhtymä on varautunut vuosien 2016–2017 investointi-suunnitelmassa Hakapellon kappelin peruskorjaukseen, jonka urakoiden kilpailutus on parhaillaan meneillään. Hankkeen kustannusarvio on 1.050.000 euroa.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja vuosina 2017–2018

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi 2017–2018 Rymättylän kirkkoherra Petri Sirénin.

______________________________________________________________________________________

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 3.11.2016

Seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2017

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Naantalin seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 sekä ehdotuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018–2019 sekä samalla Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun hautainhoitorahastojen talousarvioehdotukset vuodelle 2017 sekä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018–2019 ja esittää ne yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee talousarviota 1.12.2016.

Hakapellon kappelin korjausurakat

Hakapellon kappelin korjaustyöt aloitetaan huhtikuussa 2017. Työt pyritään ajoittamaan siten, että myös rakennustyön aikana kappelissa pystytään järjestämään siunaustilaisuuksia. Kilpailutettavia urakoita ovat sähköurakka, LVI-urakka ja rakentaminen. Kilpailutus tehdään julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:ssa (www.hankintailmoitukset.fi) rajoitetulla menettelyllä ajalla 7.–21.11.2016. Tarjoukset pyydetään 14.12.2016 klo 13 mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee urakoitsijat kokouksessaan 9.2.2017. Korjaustyöt on tarkoitus saattaa valmiiksi lokakuun 2017 loppuun mennessä.

______________________________________________________________________________________

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 13.10.2016

Naantalin seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2017

Ensi vuoden talousarvion valmistelu on jo pitkällä. Talousarviota ja seurakuntien toimintasuunnitelmia on käyty läpi myös luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisissä keskustelutilaisuuksissa. Kokouksessaan 13.10. yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2017 talousarvioluonnokset ja päättää yhteiselle kirkkovaltuustolle annettavasta varsinaisesta talousarvioesityksestä seuraavassa kokouksessaan 3.11. Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee talousarviota kokouksessaan 1.12.

Aloite kirkkolain muuttamiseksi

Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt valtuuston kokouksessa 29.9.2016, 24 §: 1, tehdyn aloitteen ja lähettää sen hiippakuntavaltuustolle. Aloitteessa pyydetään hiippakuntavaltuustoa esittämään kirkolliskokoukselle, että kirkkolakia muutettaisiin siten, että seurakuntatalouksille annetaan mahdollisuus hankkia kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelut myös itsenäisesti, valitsemallaan tavalla. Tällä hetkellä voimassa olevan kirkkolain mukaan kirkkohallitus vastaa kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluiden järjestämisestä. Kirkkohallitus on päättänyt 20.9.2011 § 160, että Naantalin seurakuntayhtymän on liityttävä kyseisiä palveluja tuottavan Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2017 alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt Naantalin seurakuntayhtymän ja Kirkon palvelukeskuksen välisen palvelusopimuksen siten, että se on voimassa 31.12.2018 asti.

Aloite: Haudoille kukka ja/tai kynttilä tilauksesta

Yhteinen kirkkoneuvosto perusti työryhmän valmistelemaan valtuuston kokouksessa 29.9.2016, 24 §: 2, tehdyn aloitteen mukaista palvelua, jossa haudoille olisi mahdollista tilata kukka- ja/tai kynttilä esimerkiksi pyhäinpäivinä, jouluna ja pääsiäisenä. Aloitteessa esitetään, että kukat valittaisiin seurakuntayhtymässä vuodenajan mukaan ja kynttilä olisi hatullinen hautakynttilä, millä olisi pitkä paloaika. Aloitteen perusteluissa todetaan, että monelle ikääntyneelle, sairaalle, liikuntarajoitteiselle tai kaukana asuvalle omaiselle tämä palvelu voisi tuoda suuren ilon.

Kirkkojen aukioloajat vuonna 2017

Naantalin kirkko
16.5.–23.8.2017
ti-su klo 10–18, juhannusaattona suljettu

1.1.–15.5.2017 ja 24.8.–31.12.2017
Naantalin kirkko avoinna ke klo 12–14, sunnuntaisin ja muina juhlapyhinä klo 9–12

Järjestelyt:
Tiistaisin ja sunnuntaisin kirkossa päivystävät vapaaehtoiset kesävahtimestarit. Seurakuntamestarit huolehtivat päivystyksestä ke-la. Työjärjestelyistä huolehtii seurakuntamestarien lähiesimies ja vapaaehtoisten vahtimestarien osalta viestintäsihteeri.

Rymättylän kirkko
21.6.–13.8.2017
ke-su klo 12–16

Järjestelyt:
Vapaaehtoiset ja seurakuntamestarit päivystävät. Vapaaehtoisten työjärjestelyistä huolehtii Rymättylän seurakunta.

Merimaskun kirkko
Avoinna sopimuksen mukaan. (Sovitaan työvuorossa olevan seurakuntamestarin kanssa).

Velkuan kirkko
Avoinna sopimuksen mukaan. (Sovitaan työvuorossa olevan seurakuntamestarin kanssa.)

Kaikkiin kirkkoihin voi tilata ryhmäopastuksen Naantalin oppailta. Varaukset: Naantalin Matkailu Oy, puh. 02 435 9800, info@naantalinmatkailu.fi

Liity kirkkoon –palvelu on uudistunut

Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon liittyminen on syyskuusta lähtien ollut helpompaa ja nopeampaa. Kansalaisille suunnatun Liity kirkkoon -palvelun uudistuksen myötä liittyjä voi tunnistautua palvelussa pankkitunnuksilla, jolloin liittyjän tiedot saadaan suoraan väestötietojärjestelmästä.

Jos käyttäjällä ei ole mahdollisuutta tunnistautumiseen pankkitunnuksien avulla, hän voi lähettää palvelun kautta seurakuntaan yhteydenottopyynnön, jonka avulla kirkkoon liittyminen voidaan laittaa vireille. Kirkkoon voi liittyä edelleen myös tulostamalla ja täyttämällä liittymislomakkeen. Lomake postitetaan tai viedään oman kotikunnan seurakuntaan.

Palvelu on verkossa osoitteessa liitykirkkoon.fi.

Henkilöstöasioita

Seurakuntamestari
Jaana Salo on valittu seurakuntamestarin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.11.2016 alkaen. Pääasiallisia työskentelypaikkoja ovat seurakuntayhtymän kirkot, seurakuntakodit ja hautausmaat sekä tarvittaessa muut seurakuntayhtymän kiinteistöt.

______________________________________________________________________________________

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 29.9.2016

Naantalin seurakuntayhtymän osavuosikatsaukset

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Naantalin seurakuntayhtymän osavuosikatsaukset 1.1.–30.6.2016. Tarkastelujaksolla 1.1.–30.6.2016 käyttötalouden nettokulut ovat toteutuneet 49,05 prosenttisesti. Vuoden 2016 tuloksen odotetaan olevan positiivinen.

Tuloveroprosentti vuodelle 2017

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti Naantalin seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,35 vuodelle 2017. Tuloveroprosentti on ollut 1,35 vuodesta 2014 lähtien.

Hakapellon kappeli peruskorjataan ensi vuonna

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Hakapellon kappelin korjauksen LVIS- ja rakennesuunnitelmat. Korjaustyöt on tarkoitus aloittaa huhtikuussa 2017 ja saattaa valmiiksi saman vuoden lokakuun loppuun mennessä. Työt pyritään ajoittamaan siten, että myös rakennustyön aikana kappelissa pystytään järjestämään siunaustilaisuuksia.

Hakapellon kappeli on rakennettu vuonna 1984. Rakennuksen kerrosala on 635 m² ja tilavuus 2.995 m³. Kappelin on suunnitellut arkkitehtitoimisto Lukander & Vahtera. Kiinteistössä ei ole suoritettu peruskorjausluonteisia toimenpiteitä sen rakentamisen jälkeen. Ensi vuonna tehtävässä peruskorjauksessa kunnioitetaan rakennuksen suunnitelleen arkkitehdin työtä sekä materiaalivalintoja ja tehdään vain vähäisiä muutoksia. Teknisen käyttöikänsä ohittaneet vesikatteet uusitaan lämpöeristeineen. Rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan lisäksi uusimalla ikkunoita ja lämpöpattereita sekä varustamalla uusittavat ilmastointikoneet lämmön talteenottojärjestelmällä. Rakennuksen sisäpuoliset vesi- ja viemärijohdot uusitaan. Valaistus uusitaan led-valoiksi. Tiilijulkisivut puhdistetaan ja salaojat tarkastetaan. Tilojen käyttöä tehostetaan nykyistä käyttötarvetta vastaaviksi. Hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 1.050.000 euroa.

Luottamustoimien hoito

Naantalin Askel –ryhmän kirkkovaltuutettu Teija Kallio on muuttanut pois paikkakunnalta. Saman ryhmän kirkkovaltuutettu Jere Peltonen on toiminut Naantalin seurakunnan nuorisotyönohjaajana yli puoli vuotta. Kirkkolain nojalla kumpikaan edellä mainituista ei ole enää vaalikelpoinen Naantalin seurakuntayhtymän luottamustoimiin. Heidän tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon nousevat Naantalin Askel –ryhmästä Veikko Aro-Heinilä ja Samu Turunen. Ryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Osmo Räsänen ja toiseksi Petri Laajala.

______________________________________________________________________________________

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016

Tuloveroprosentti vuodelle 2017

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää Naantalin seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,35 vuodelle 2017. Tuloveroprosentti on ollut 1,35 vuodesta 2014 lähtien. Seurakuntayhtymän talous on saatu tasapainoon tarkalla talouden suunnittelulla ja menoseurannalla. Edelleen on välttämätöntä pidättäytyä kulujen lisäämisestä, koska talouden kasvua ei ole lähivuosina odotettavissa. Naantalin seurakuntayhtymällä ja seurakunnilla on jatkossakin hyvät mahdollisuudet palvella seurakuntalaisia.

Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee asiaa 29.9.2016.

Perheneuvonnan järjestäminen Naantalin seurakuntayhtymässä

Kirkon perheneuvonta on yksi sodan jälkeen syntyneistä kirkon työmuodoista, jonka perustehtävä on pysynyt samana: tukea ja auttaa ihmisiä selviytymään parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa. Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä Naantalin seurakuntayhtymä sitoutuu Naantalin rovastikunnan seurakuntien yhteisen perheneuvojan palkkaamiseen ajalla 1.1.–31.12.2017.  

Perheneuvojan palvelut ovat kaikkien Naantalin kaupungin asukkaiden käytettävissä, joten asiakkaaksi voi hakeutua vaikka ei kuuluisi ev.lut. kirkkoon. Rovastikunnan yhteinen perheneuvoja Marjut Ostermaa työskentelee Turun ja Kaarinan perheasiain neuvottelukeskuksessa. Toimipiste on Turussa normaalissa asuinkerrostalossa, mikä turvaa osaltaan asiakkaiden anonymiteetin. Perheneuvojalla ja vastaanottosihteereillä on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Palvelut ovat maksuttomia.

Perheasian neuvottelukeskuksen puhelinajat ovat ma-pe klo 9.00-10.00, puh. 040 341 7249.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskus
Eerikinkatu 1 A 17, 3.krs ja 5.krs, 20100 Turku
(Eerikinkadun ja Multavierunkadun kulma)

Hautausmaiden kunnossapitoa

Naantalin seurakuntayhtymän hautausmaat tarkastetaan aina kerran vuodessa tehtävällä katselmuksella. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi katselmuksista laaditun muistion. Kaikilla hautausmailla oli noudatettu hautausmaiden ohjesääntöä. Muistioon kirjatut korjaukset pyritään toteuttamaan suunnittelukaudella 2017–2019.

Poikkeavat sääolot ovat aiheuttaneet tuhoja hautausmaiden kasveille. Viime talven pakkaset tuhosivat Naantalin kirkon ja Hakapellon hautausmailta monivuotisia perennoja yhteensä yli 100 m² alueelta. Elokuussa raekuuro vahingoitti Naantalin kirkon hautausmaan kesäkukkia.

Hakapellon hautausmaalla sijaitseva kappeli peruskorjataan vuoden 2017 aikana. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle LVIS- ja rakennesuunnitelmien hyväksymistä. Valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 29.9.2016.

Naantalin kirkon kellonsoittojärjestelmää on korjattu asentamalla kelloihin uudet kiinnitykset. Kirkon portaaliovi on kunnostettu ja tervattu. Uusi ilmoitustaulu on otettu käyttöön kirkon meren puoleisella sivustalla. Uurnahautausmaalla hautarivistön edessä sijaitseva kasteluvesipiste siirretään toiseen paikkaan.

Merimaskun hautausmaalla ja sen parkkialueella on siistitty pensaita. Kirkon hirsiaidan suoja-laudoitus ja portit uusitaan vuonna 2018. Kirkon paanukatto pyritään peruskorjaamaan ja tervaamaan samana vuonna.

Velkuan kirkko ja sen kellotorni pyritään maalaamaan suunnittelukaudella 2017–2019. Museovirastolta on saatu hyväksyvä lausunto uusien metalliportaiden rakentamisesta poistettujen hautausmaan aidan yli johtaneiden puuportaiden tilalle.

Rymättylän hautausmaan rautaportit on kunnostettu ja sankarihautausmaa on peruskorjattu syksyllä 2015. Avonaisiin vesikaivoihin on hankittu kannet. Kirkon paanukatto on kunnostettu ja tervattu tämän kesän aikana. Hautausmaalle istutetaan ruotsinpihlajia vuosien 2017–2018 aikana. Hautausmaan uudella puolella ylikasvaneita pensaita siistitään.

Henkilöstöasioita

Vs. kirkkoherra
Pastori Jani Kairavuolle on annettu viranhoitomääräys Naantalin seurakunnan vs. kirkkoherraksi ajalle 1.7.2016–31.12.2017.

Nuorisotyönohjaaja
Naantalin seurakunnan uudeksi nuorisotyönohjaajaksi on valittu Jari Hiitola 1.8.2016 alkaen.

Emäntä
Naantalin seurakuntakeskuksen emännän toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen on valittu Päivi Hartikainen 1.10.2016 alkaen. Emäntä tekee täyttä työaikaa ympäri vuoden ja vastaa myös Naantalin seurakunnan rippileirien ruokapalveluista.

______________________________________________________________________________________

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 12.5.2016

Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2015 ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2015

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Naantalin seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden Naantalin seurakuntayhtymän tilivelvollisille vuodelta 2015.

Lue tarkemmin tilikauden 2015 tuloksesta tästä:
Talousjohtajan katsaus 2015

______________________________________________________________________________________

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 7.4.2016

Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2015

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja päättää vastuuvapaudesta Naantalin seurakuntayhtymän tilivelvollisille vuodelta 2015.

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu käsittelemään asioita 12.5.2016.

Henkilöstöasioita

Pastorin viransijainen
Pastori Piia Klemille on myönnetty virkavapautta Naantalin seurakunnan kappalaisen virasta ajalle 11.8.2015–10.8.2017 opintovapaata varten. Kappalaisen viransijaisena toiminut pastori Tiina Hallikainen on irtisanoutunut 6.4.2016 lukien siirtyessään uuteen työhön. Pastori Risto Räty on nimitetty kappalaisen viransijaiseksi ajalle 6.4.2016–10.8.2017.

______________________________________________________________________________________

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 3.3.2016

Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2015

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti Naantalin seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen, joka sisältää myös Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen tilinpäätökset, ja luovutti tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajille. Tilinpäätöstä käsitellään seuraavan kerran yhteisessä kirkkoneuvostossa 7.4.2016.

Rymättylän ja Merimaskun hautausmaiden kunnossapito

Rymättylän ja Merimaskun hautausmaiden kunnossapitäjäksi vuosiksi 2016–2019 valittiin Puutarha Jaanto Rymättylästä. Kunnossapitäjän vastuulla on hautausmaiden yleinen kunnossapito sekä yhtymän hoitovastuulla olevien hautaistutusten hoito vuosittain aikavälillä 1.5.–31.10.  Puutarha Jaanto vastaa lisäksi hautojen kaivamisesta seurakuntayhtymän kaikilla hautausmailla.

Henkilöstöasioita

Hautausmaiden kausityöntekijöiden valinta
Naantalin hautausmaiden kausityöntekijöiksi ajalle 11.4.–11.11.2016 valittiin Liisa Aaltonen, Jorma Kärhä, Pirjo Malmila ja Raija Mäki-Mantila.

______________________________________________________________________________________

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 4.2.2016

Rymättylän kirkon paanukatteen osittainen kunnostaminen ja tervaus  

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita Rymättylän kirkon paanukatteen osittaisen kunnostamistyön ja tervaamisen tekijäksi Uudenkaarlepyyn Rakennus ja Paanukatto Ay:n. Rakennustekniset työt suoritetaan vuoden 2016 aikana. Kustannusarvio on 91.060,00 euroa.

Hakapellon kappelin korjauksen hankesuunnitelma

Naantalin seurakuntayhtymä on varautunut vuosien 2016–2017 aikana Hakapellon kappelin peruskorjaukseen. Kappeli on rakennettu vuonna 1984. Rakennuksen kerrosala on 635 m² ja tilavuus 2.995 m³. Kappelin on suunnitellut arkkitehtitoimisto Lukander & Vahtera. Kiinteistössä ei ole suoritettu peruskorjausluonteisia toimenpiteitä sen rakentamisen jälkeen.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Hakapellon kappelin peruskorjauksen hankesuunnitelman. Peruskorjauksessa kunnioitetaan aikaisemmin luotua arkkitehtuuria ja tehdään vain vähäisiä muutoksia. Teknisen käyttöikänsä ohittaneet vesikatteet uusitaan lämpöeristeineen. Rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan lisäksi uusimalla ikkunoita ja lämpöpattereita sekä varustamalla uusittavat ilmastointikoneet lämmön talteenottojärjestelmällä. Rakennuksen sisäpuoliset vesi- ja viemärijohdot uusitaan. Valaistus uusitaan led-valoiksi. Tiilijulkisivut puhdistetaan ja salaojat tarkastetaan. Vähemmälle käytölle jääneitä tiloja tehostetaan uusin järjestelyin. Hankkeen kustannusarvio on 993.488 euroa.

Rakentaminen on tarkoitus aloittaa huhtikuussa 2017 ja saattaa valmiiksi saman vuoden lokakuun loppuun mennessä. Korjaustyöt pyritään ajoittamaan siten, että myös rakennustyön aikana kappelissa pystytään järjestämään siunaustilaisuuksia.

Naantalin kirkon ulkoilmoitustaulu

Naantalin kirkon luona ei ole ulkoilmoitustaulua, jota voitaisiin käyttää kirkon aukioloajoista ja tapahtumista tiedottamiseen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi suunnitelman Naantalin kirkon ulkoilmoitustaulusta ja päätti, että taulu pystytetään hautausmaalle johtavan portin läheisyyteen meren puoleiselle sivustalle, jossa taulun sisältämä informaatio on saavutettavissa hyvin. Naantalin kaupungilta haetaan toimenpidelupa ilmoitustaulun pystyttämiselle.

Henkilöstöasioita

Vt. nuorisotyönohjaaja
Kirkkovaltuutettu Jere Peltonen on nimitetty Naantalin seurakunnan vt. nuorisotyönohjaajaksi ajalle 1.2.–31.7.2016. Kirkkolain 23 luvun 4 §:n 1 momentin nojalla luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet valitaan seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan palvelukseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.

Jere Peltonen on ollut valittuna yhteiseen kirkkoneuvostoon Åke Nyblomin henkilökohtaisena varajäsenenä sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon Naantalin Askel –ryhmän ehdokaslistalta. Jere Peltonen on myös Naantalin seurakuntaneuvoston jäsen.

_____________________________________________________________________________________